روی ثانیه ها ساکن منطقه جم و ریز از استان بوشهر کارم درنگ در ادبیات و شعر نوشته هایی است که با زندگیم پیوند خورده اند. http://royesaneyeha.ir 2020-03-31T08:20:59+01:00 text/html 2015-08-16T03:22:11+01:00 royesaneyeha.ir admin چشمه های زیر خاک http://royesaneyeha.ir/post/47 <div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در کوچه های این شهر&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">هنوز هم&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">با لبخند های شیرین</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">و با دست های پر به دنیا می آیی</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">باور کن</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">هنوز چشمه های زیر خاک</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">عاشق باغ های سوخته هستند</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">و کبوتری که دیروز از بام خانه تو</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">به آسمان پرید</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">با طعم لبخند شیرین تو</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">ابرها و بادها را بارور می کند</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا زمستانی&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">که از پس پرچین فصل ها</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">نفس زنان می آید</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">با دست پر</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">رویای سنگین کوه ها و تپه های</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">تشنه را بارور کند</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">اما ای بانوی نجیب عشق من</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">این چه شرارتی است</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">که با شنگولی لبخندت</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">حتی خدا را مات کرده ای&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">که حنجره خشک دشت ها</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">و کوه ساران را از یاد</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">برده است.</font></div> text/html 2015-01-10T06:51:24+01:00 royesaneyeha.ir admin درد http://royesaneyeha.ir/post/46 <div><br></div><div><font size="4">باید از جنس درد باشی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">که چشمانت</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">همیشه ی خدا زرد هستند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">که این همه پاییز</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">همیشه</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">روی مبل هایت&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">قهوه می نوشند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">عقربه ها مثل توله سگ ها</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هستند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اگر نگاهشان نکنی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آهسته از کنارت رد می شوند.</font></div><div><br></div><div><font size="4">دیروز به مادرت گفتم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">که بیشتر&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مواظب این باد ها باشد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">می ترسم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">این پنجره های باز</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بلایی بر سر چشمانت بیاورند.</font></div> text/html 2014-10-24T01:57:12+01:00 royesaneyeha.ir admin شعر ها http://royesaneyeha.ir/post/45 <div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">شعر ها از پس پیشانی های بلند&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">دست های کشیده و نرم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">و لب هایی پر از ترانه و آه</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">سر می کشند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">گاهی نیز با پای پیاده</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">نرم نرمک&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">اولین سوپر مارکت شهر را دق الباب میکنند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">و سر ریز می شوند&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; توی خیابان</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">توی چشم ره گذران&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">و هر شامه ی تیزی که در کمین شان نشسته باشد .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">معطر می کنند جان شاعر</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">و دست گلی سرخ می گذارند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;روی اولین لبی&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">که جان شان را ماچ می کند</font></div><div><br></div> text/html 2014-10-22T02:37:33+01:00 royesaneyeha.ir admin در آینه دیوار http://royesaneyeha.ir/post/44 <font size="4">هر چند بار که از این خیابان</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;عبور می کنید</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">روزهای زیادتری</font><span style="font-size: large;">&nbsp;تو را</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">&nbsp;یاد داشت میکنند</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">عکس های زیادتری از تو&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">در آیینه ی دیوار ها و خیابان ها</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">می افتد</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">و رهگذرانی که از تو عبور می کنند</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">با لبخند های تازه تری&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">و با آواز های خوش تری&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">به سلامت پاسخ می گویند&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">من در میان تو گم می شوم</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">وقتی که عبور می کنی&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">از خیابان مقابلم</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">آخر تو خواهر منی&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">ای بانوی هر روزه</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">که بی نقاب&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">زیر آفتاب می لغزی</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">و دوباره به دنیا می آیی</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">تا امروز هزار سال است که&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">عبور میکنی از خیابان مقابلم</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">و من هر بار</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">&nbsp;گم میشوم میان تو.</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2014-06-19T23:37:42+01:00 royesaneyeha.ir admin در کجای این فصل http://royesaneyeha.ir/post/43 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در کجای این فصل افتاده ام</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">با این برگ های خشک</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">با این سایه ها که یکی یکی جدا می شوند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از حلقه های عزیزشان</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">دور افتاده ام</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">از صدای مدرسه</font></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از الدوز و کلاغ ها</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">و دخترکی که هر گاه از خانه بیرون می آمد</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">در کوچه باران می بارید</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">آه ای ابر تازه ی پر باران</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">و ای زمستانی که پوست گوسفندان می پوشیدی</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">و ای پنجره ی مشبک مسجد</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">که از پس نمازت هنوز انگشتان دراز دخترکی می لرزد</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">که هرگاه از خانه بیرون می آمد</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">در کوچه صدای باد و باران می آمد</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">من در کجای این فصل افتاده ام</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">(که ذره ذره آب می شوم)</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">که برگ برگ تمام می شوم.</span></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-06-09T09:02:58+01:00 royesaneyeha.ir admin از بد حادثه http://royesaneyeha.ir/post/42 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#000099">به خاطر شادروان حسن میرزایی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">از بد حادثه ما نبودیم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">وقتی که تو شعر و آوازت را خواندی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">ما نبودیم که تماشا کنیم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">در کدام ساعت عقرب ها چرخیدند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و طوفانی که همیشه ما را به تماشا می خواند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">چون گردبادی افسانه ای به آسمان رفت</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">هیچ کس نبود و نخواند و نبارید این داستان غریب را&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">جز درختی ابدی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">با چند پرنده ی غریب</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">که حیران مانده بودند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">در این دنیا شگفت این کیست که آواز می خواند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و می سراید شعر</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و میان دندان هایش</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">جزیره ای نو بالا زده است</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4">این کیست که از بستنی و ساندویچ و موبایل</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و جامه های راه راه گذشته است</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">این کیست که جز عکس دخترش میان چشمانش نیست</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و باغ هایی تماشا می کند که این سوی دنیا نیست</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">آه ما نبودیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">ساعتی که دست هایت در خت شدند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و درخت و آب را دیدند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و عقرب ها وارونه چرخیدند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و تو خواب را دیدی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و آرامش را پسندیدی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و میان چشمانت جز دخترت کسی نبود</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و شعر هایت یکی یکی از میان جزیره پرواز کردند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و تو بخار شدی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2014-06-07T03:26:00+01:00 royesaneyeha.ir admin بدون نام http://royesaneyeha.ir/post/41 <div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">امشب همه ی شعر سپید اینجاست،</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">من تمام شده ام.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;"><b><font color="#000099">شب 16 خرداد بزرگداشت حسن میرزایی</font></b></div> text/html 2014-05-18T23:38:03+01:00 royesaneyeha.ir admin فراق http://royesaneyeha.ir/post/40 <div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">با چشم هایم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">با دست هایم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">به دنبال تو میگردم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">به دنبال تو که به کوچه ها و خانه ها سایه و سبزی میدادی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و در شب های گرم تابستان</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">پذیرای ماهتاب و پرنده های بی سر پناه بودی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">با دست هایم و همه چشم هایم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">به دنبال تو میگردم ای نازنین</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">که چشم های سیاهت روشنای جان من بودند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و دست های همیشه بازت</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">پنجره ای برای کلبه های تاریکی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">که به دنبال خورشید هستند</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2014-05-18T23:33:02+01:00 royesaneyeha.ir admin یه یاد حسن http://royesaneyeha.ir/post/39 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">یادت می آید وقتی که کج راه می رفت&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">چقدر راست بود</font></div> text/html 2014-05-17T12:09:17+01:00 royesaneyeha.ir admin به بهانه ی نسیم http://royesaneyeha.ir/post/38 <div><br></div><div><font size="4"><font color="#000099"><br></font></font></div><div><font size="4"><font color="#000099"><br></font></font></div><div><font size="4"><font color="#000099"><br></font></font></div><div><font size="4">آه ای خار عزیز</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نمی خواستم خوارت کنم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">به بهانه ی نسیم خودت غلتیدی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">زیر پایم</font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2014-05-17T12:02:00+01:00 royesaneyeha.ir admin یکی دو چراغ http://royesaneyeha.ir/post/37 <div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">حالا من هستم و تو</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و یکی دو چراغ که شب را آرامش می دهند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">در این شب ظلمانی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">یکی دو چراغ میمیرند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">باید فکر چراغ باشیم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و شب تاب های مهربانی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">که آتش را روشن کنند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2014-05-16T09:40:50+01:00 royesaneyeha.ir admin بازی با مرگ http://royesaneyeha.ir/post/36 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#000099" size="4">تقدیم به زنده یاد شاعر حسن میرزایی :</font></div><div><font color="#000099" size="4"><br></font></div><div><font color="#000099" size="4"><br></font></div><div><font size="4">از زمستان و تابستان بهار و پاییز</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و از همه چیز های خاک</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">پر شده بود</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">باد و باران ابر و آسمان انسان و خیابان</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">کلمه هایی بودند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">که بارها و بارها تکرارشان کرده بود&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">از این رو سر بر آستان درختی نهاد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و با آواز پرندگان معصوم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آرام آرام در چشمه ساری فرو رفت</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و مباهات انسان امروز</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">گنجینه ای از سر و دست و پا</font></div><div><font size="4">&nbsp;</font></div><div><font size="4">و گوش و بینی و چشمانی زیبا</font></div><div><font size="4">&nbsp;</font></div><div><font size="4">به پوزه ی مهربان جانوران&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و به منقار پرندگان بخشید</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">تا فقط شعر باشد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">تا خودش باشد</font></div> text/html 2014-05-13T09:26:03+01:00 royesaneyeha.ir admin قاعده http://royesaneyeha.ir/post/35 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" style="line-height: 18px; text-align: right;">اگر حرف های ما به قاعده بود</font><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">اگر نان سفره ما</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">و دیوار هایی که به دور خویش</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می چرخانیم</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">عقاب فکر ما به آسمان می رفت</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">کلاغ چشم ما خدا را می دید.</font></p></div> text/html 2014-05-13T09:25:10+01:00 royesaneyeha.ir admin مصاحبه با نسیم جنوب http://royesaneyeha.ir/post/34 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px;"><b><font color="#000099">هفته نامه نسیم جنوب – شماره 624</font>&nbsp;/</b> </span><font size="2"><b>مصاحبه از الهه کاکی زاده</b></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><strong><font color="#000099" size="3">بیوگرافی هنری؟</font></strong></p><p align="justify" style="line-height: 18px;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در سن 22 سالگی با سرودن شعر "تل پیر" شعر خود را به خانواده و دوستانم معرفی کردم . از آن روز تا کنون تقریبا با شعر هستم، می سرایمش تحلیلش می کنم و دوستش می دارم، مقایسه ای میان شعر ایران و جهان دارم و افت و خیز های ادبیات ایران را بررسی کرده و دارای تجربه ی اندک هستم. تا کنون چندین شعر و مقاله در هفته نامه های پیغام ، نصیر و نسیم جنوب از من به چاپ رسیده و در بستر اینترنت نیز وبلاگی به نام عقربه ها دارم.</font></b></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="3"><br></font></p><p align="justify"><font size="2"><b><font style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;">(وبلاگ عقربه ها به&nbsp;</font><a href="http://royesaneyeha.ir/" target="" title="">http://royesaneyeha.ir/</a><font face="Tahoma"><span style="line-height: 18px;">&nbsp;انتقال یافت)</span></font></b></font></p></div> text/html 2014-05-13T09:24:35+01:00 royesaneyeha.ir admin بی چراغ چشمانت http://royesaneyeha.ir/post/33 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">از خیابان تا کاریز</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">طی میکنیم باغ ها و آب ها را</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">چراغانی میکنیم</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">دشت های تاریک بی خورشید وماه را</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">اما اکنون که تو نمی آیی</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ای چراغ عزیز</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">با خورشید و ماه</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">این دو دایره سرگردان</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">چکار کنیم</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">چگونه از خیابان تا کاریز</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">برقصیم زیر سایه های سرد</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">چگونه به شب بوهای انتظار</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">بگوییم</span></font></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">که آب نیست</font></span></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چراغ نیست</font></span></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">اینک جهان دایره هایی حیرانند</font></span></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">و آب ها</font></span></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">اشباحی موزی و سرگردانند</font></span></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">که بی چراغ چشمانت</font></span></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آهسته</font></span></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آهسته</font></span></p><p dir="rtl" class=" " style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میمیرند</font></span></p></div>